• 1. Ještě před tím, než se pustíte s vervou do podnikání, je dobré sestavit si svůj podnikatelský záměr. Co rozhodně ve vašem záměru nesmí chybět?

  • specifikace cílové skupiny, tzn. komu konkrétně je váš produkt (výrobek nebo služba) určen
  • analýza konkurence
  • obě výše uvedené možnosti

  Správná odpověď:

  Na internetu naleznete spoustu různých návodů, jak správně vytvořit svůj podnikatelský záměr. A každý z těchto návodů je jiný a uvádí jiný obsah podnikatelského záměru. Vězte ale, že pokud si neujasníte svou cílovou skupinu, tedy komu konkrétně je váš produkt určen, a nebudete znát své konkurenty a jejich silné a slabé stránky, nebudete ani schopni vydefinovat tzv. specifickou přednost svého produktu. Specifická přednost produktu je taková jeho vlastnost, kvůli které si zákazník koupí produkt právě od vás, a ne od vašich konkurentů. Bez jasné představy o své specifické přednosti nikdy nebudete konkurenceschopní, i když budete mít sebelépe propočítán rozpočet, bod zvratu a jiné ekonomické ukazatele. Na MVŠO vás nejen naučíme správně sestavit podnikatelský záměr, ale postupně vás provedeme krok za krokem až k jeho realizaci. A budete-li chtít, pomůžeme vám i se samotným podnikáním.

 • 2. Představte si, že máte malou rodinnou pekárnu a své pečivo si prodáváte sami v přilehlém obchůdku. Vašimi zákazníky jsou zejména obyvatelé blízkého sídliště. Co myslíte, pohybujete se na trhu:

  • regionálním
  • národním
  • globálním

  Správná odpověď:

  Zapomeňte na zastaralé makroekonomické teorie a zamyslete se. Trh je definován jako místo, kde se setkává nabídka s poptávkou. Na straně poptávky jsou skutečně zejm. místní obyvatelé, kteří splňují regionální charakter. Na straně nabídky jsou však spolu s vaším malým pekařstvím i všichni vaši konkurenti. Vaši zákazníci se rozhodují, zda si pečivo koupí u vás nebo v nedalekém supermarketu. Značná část pečiva prodávaná v českých supermarketech se ve formě zmrazených polotovarů dováží ze zahraniční, zejm. Polska. Tzn. i přesto, že vaši zákazníci jsou lokální, vaši konkurenti jsou globální. V dnešní globalizované době regionální trh v pravém slova smyslu přestal existovat. Na MVŠO vás budeme seznamovat vždy pouze s nejnovějšími teoriemi vycházejícími z aktuálních světových poznatků.

 • 3. Která z níže uvedených definic podle vás nejlépe vystihuje podstatu marketingu?

  • Marketing je nástroj k vytváření přání zákazníků.
  • Marketing je nástroj k uspokojování přání zákazníků.
  • Marketing je nástroj ke zjišťování potřeb zákazníků.

  Správná odpověď:

  Dnes již nestačí pouze znát a následně svými produkty uspokojovat potřeby zákazníků. Dnešní zákazníci mají vše, nač si vzpomenou. Sami již nevědí, co by tak ještě mohli chtít. Je tedy na nás, abychom jim to řekli a přesvědčili je, že to, co potřebují, je právě náš produkt. Přestaňme být slepými následovníky, staňme se tvůrci trendů!

 • 4. Co je podle vás nejdůležitější schopností úspěšného podnikatele?

  • Umět správně předvídat vývoj trendů.
  • Umět správně vést tým spolupracovníků.
  • Umět se správně zorientovat ve spletitých zákonitostech účetnictví.

  Správná odpověď:

  Všechny tři schopnosti jsou pro podnikání důležité. Ale zatím co na vedení týmu si můžete najmout schopného manažera, účetnictví zvládne dobrý účetní, schopnost předvídat vývoj trendů je tou vlastností, která odlišuje úspěšné podnikatele od neúspěšných.

 • 5. Již řadu let se hovoří o konceptu Průmysl 4.0. Co toto označení znamená?

  • Nové trendy v oblasti průmyslu vycházející z možností globalizovaného světa.
  • Přechod od ekonomiky založené na těžkém průmyslu k ekonomice založené na expertních službách.
  • Současný trend digitalizace a s ní související automatizace výroby.

  Správná odpověď:

  Jedná se o pokračování digitalizace společnosti, která se stále významněji promítá i do oblasti automatizace výroby a výrazně ovlivní trendy na trhu práce. První průmyslová revoluce souvisela s objevem nových zdrojů energie, zejm. páry. Druhá průmyslová revoluce byla způsobena zavedením montážních linek a projevil se zde i další zásadní zdroj energie, a sice elektřina. Za třetí průmyslovou revoluci bývá považován nástup počítačů a následná mechanizace výroby. Čtvrtá průmyslová revoluce vyvolá zásadní změny v poptávce po pracovní síle. Opakující se, jednoduché činnosti, které dosud vykonávali lidé, je již nyní schopna zastávat umělá inteligence. A dávno se již nejedná pouze o činnosti související s montáží a čistě výrobním procesem, jak tomu bylo u třetí průmyslové revoluce, ale i o základní intelektuální činnosti. Buďte připraveni! Rozvíjejte svou kreativitu, zvyšujte si vzdělání a rozvíjejte kritické myšlení. Studujte MVŠO.

 • 6. Co znamená zkratka PR (pí ár) používaná v marketingu?

  • Public Resources
  • Public Relations
  • Private Resources

  Správná odpověď:

  PR je zkratka anglického pojmu Public Relations, což lze přeložit jako vztahy s veřejností. Prostřednictvím PR se podnik snaží pozitivně ovlivňovat postoje svého okolí a veřejnosti vůči sobě a budovat si dobrou image. Dá se říct, že dnešní Projektový den je součástí PR naší školy.

 • 7. Jaké označení nejlépe vystihuje soudobou společnost?

  • industriální
  • postapokalyptická
  • znalostní

  Správná odpověď:

  Vystudováním střední či vysoké školy pro vás nezbytnost učit se nekončí. Všichni lidé se v průběhu života musí neustále vzdělávat. Vše se čím dál tím rychleji mění. Hovoříme o turbulentní době. Jen těžko můžete očekávat, že celý život strávíte v jedné oblasti zaměstnání či dokonce na jednom místě. Počítejte s tím, že vaše profesní dráha se bude nepředvídatelně měnit, budete potřebovat dovednosti pro činnosti, které dnes možná ještě ani neexistují. Celoživotní učení se tak stává součástí způsobu života. Proto bývá soudobá společnost označována jako znalostní.

 • 8. Jistě jste již někdy někde slyšeli pojem „start-up“. Co přesně tento pojem znamená?

  • nově začínající podnik, jehož produkt je výrazně unikátní, jedinečný, inovativní
  • nový, ale i již nějakou dobu existující podnik s výraznou orientací na uplatnění nových technologií
  • jakýkoliv začínající podnik

  Správná odpověď:

  Pojem start-up se objevil již v polovině 70. let v USA a používal se ve spojitosti s nově založenými společnostmi, jež pro svou inovativní činnost využívaly nejnovější technologie. Epicentrem takových start-upů bylo kalifornské Sillicon Valley. Dnes se pojem start-up používá pro jakoukoliv začínající společnost, která přichází na trh s něčím novým, inovativním.

 • 9. Co zejména hledají personalisté v životopisech uchazečů o pracovní místo?

  • znalosti
  • kompetence
  • zkušenosti

  Správná odpověď:

  Znalosti jsou velmi důležité, ale rychle zastarávají. To, že jste absolvovali nějaký předmět, ještě nezaručuje, že si dané znalosti pamatujete, natož že je umíte adekvátně používat. Zkušenosti jsou lepší. Hovoří o tom, čím jste si již prošli. Nejdůležitější jsou však vaše kompetence, tzn. schopnost správně jednat v nastalé situaci. Pojem kompetence někdy překládáme také jako způsobilost. Abyste byli způsobilí vykonávat určitou činnost, potřebujete nejen adekvátní znalosti a zkušenosti, ale také např. správnou motivaci a osobnostní vlohy.

 • 10. Jaký je rozdíl mezi tržbami a ziskem?

  • podnik může mít vysoké tržby, ale žádný zisk
  • podnik může dosáhnout vysokého zisku, ale přitom nemusí mít skoro žádné tržby
  • žádný – znamená to totéž

  Správná odpověď:

  Tržby představují finanční prostředky, které jsme získali za prodané produkty (zboží či služby). Nijak však nezohledňují náklady, které jsme museli vynaložit na výrobu, distribuci aj. Teprve když od tržeb odečteme vše, co jsme museli za daný produkt vynaložit, můžeme hovořit o zisku. Máme-li náklady vysoké, může se stát, že i přesto, že jsme dosáhli vysokých tržeb, nakonec nám nezbyl žádný zisk, naopak jsme mohli skončit i ve ztrátě.

 • 11. Co má větší hodnotu – 1.000 Kč dnes nebo 1.000 Kč za rok?

  • hodnota zůstává stejná
  • větší hodnotu má 1.000 Kč dnes
  • větší hodnotu bude mít 1.000 Kč za rok

  Správná odpověď:

  Hodnota peněz v průběhu času kolísá. Obecně je hodnota peněz dána množstvím peněz v oběhu. Pokud množství peněz v oběhu stoupá, hovoříme o inflaci a hodnota peněz klesá. V případě, že množství peněz v oběhu klesá, hovoříme o deflaci a hodnota peněz roste. Inflace na přiměřené úrovni je vnímána jako projev zdravé ekonomiky a je podstatně častější než deflace. V současné době se průměrná míra inflace v České republice pohybuje okolo tří procent. Dnešní tisícikoruna tedy bude mít za rok při současné míře inflace reálnou hodnotu pouze kolem 970 Kč.

 • 12. Celým naším kvízem se jako červená nit prolínají pojmy inovace, inovativní. Co to přesně znamená?

  • jako inovativní můžeme označit vše, co je nositelem informací, co má informační hodnotu
  • je to jakákoliv změna, které vede ke zdokonalení, k posunu dopředu, ke zlepšení stávajícího
  • je to synonymum pojmů hospodářství, ekonomický

  Správná odpověď:

  Inovace znamená zdokonalení. Díky inovacím dochází k zavádění nových produktů, jejich zdokonalování a vývoji, ke zvyšování efektivnosti práce, snižování nákladů či zlepšování kvality.

 • 13. Jaký studijní program nabízí Moravská vysoká škola Olomouc?

  • filozofie a estetika
  • astrofyzika
  • ekonomika a management